Poddziałanie 3.2.1 PO IR Badania na rynek – warunki finansowania projektów

Poddziałanie 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój o nazwie Badania na rynek stanowi istotne wsparcie dla przedsiębiorców z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Służyć ma ono podniesieniu ich innowacyjności i konkurencyjności, co uzyskane może być poprzez zapewnienie przedsiębiorcom wsparcia finansowego, niezbędnego do realizacji wdrożeń prowadzonych przez nich projektów badawczych.

Warunki finansowania

Poddziałanie 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój o nazwie Badania na rynek stanowi istotne wsparcie dla przedsiębiorców z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

Autor zdjęcia: Joi

Jeśli chodzi o kwestie finansowe, to w odniesieniu do możliwych do uzyskania kwot dofinansowania, sprawa przedstawia się następująco:

 • dla części badawczej – maksymalnie 450 tysięcy złotych,
 • dla części doradczej – maksymalnie 500 tysięcy złotych,
 • dla części badawczej, doradczej i inwestycyjnej – uzyskać można dofinansowanie w kwocie maksymalnej wynoszącej 20 milionów złotych.

Z kolei, w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych:

 • maksymalna, całkowita wartość akceptowanych kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 50 milionów euro;
 • minimalna, całkowita wartość akceptowalnych kosztów kwalifikowanych projektu wynosi 10 milionów złotych;
 • maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych, przewidziana na pokrycie kosztów eksperymentalnych prac rozwojowych wynosi 1 milion złotych;
 • maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych przewidziana na pokrycie kosztów doradztwa wynosi 1 milion złotych.

Poziom przyznanego przedsiębiorcom dofinansowania:

 • dla części badawczej – może być to maksymalnie 45% w odniesieniu do małego przedsiębiorcy oraz 35% dla średniego przedsiębiorcy,
 • dla części doradczej – może to być maksymalnie 50%,
 • dla części inwestycyjnej – wsparcie przyznawane zgodnie z Mapą Pomocy Regionalnej.

Harmonogram naborów wniosków

Obecnie obowiązujący harmonogram naboru wniosków o przyznanie dofinansowania przedsiębiorcom w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek, przedstawia się w następujący sposób:

 • data ogłoszenia – 8 lutego 2017 roku i październik 2017 roku,
 • data rozpoczęcia naboru – odpowiednio 13 marca 2017 roku i listopad 2017 roku,
 • data zakończenia naboru – odpowiednio 26 kwietnia 2017 roku i styczeń 2018 roku.